bgn049番号库

bgn049番号库

按∶陈翥《桐谱》,分别白桐、冈桐甚明。每服一、二钱,热酒下。

其木及叶丫皆有针刺,经冬不凋。不饮酒者,水煎亦可。

树大如大枣,实无常形,但大枣中味酸者是。南人取以旋盒器甚佳。

取出火毒,以渣晒干为丸。每新汲水服一钱匕。

其性屈曲下行,能降火从小便中泄去。妊娠下痢∶白杨皮一斤,水一斗,煮取二升,分三服。

恭曰∶柳与水杨全不相似。脱肛不收∶五花构叶阴干为末。

Leave a Reply