U136瑞宝这领家女孩的秘密私房写真大片50P瑞宝尤果网

U136瑞宝这领家女孩的秘密私房写真大片50P瑞宝尤果网

 又何以辨其雷惊、人惊、水惊、兽惊之的确乎?取之井俞及公孙也,皆属本经,故曰“即取之”。

 手大指爪甲上者,手太阴之少商穴,为肺气所出之井,故皆当补之以助其阳气。 膈者,阻隔之谓,血本不虚,而或气,或寒,或积,有所逆也。

阳气出则阴邪散,故快然如衰。此刻全无一点寒形,尽是一团燥热之邪气,盘据胃中,兼之胃乃多气多血之府,邪热之气,又合胃中之气,二火交煽于中,则邪热炽矣。

风气既淫于外,因而饱食。卫气之所发,必开其腠理,邪气之所合,则其府也。

按气有外气,天地之六气也;有内气,人身之元气也。厥逆走上,则血涌气腾,至生奇疾。

足太阳之脉,起于目内,上额交巅,入络脑,下项挟脊,抵腰中,下至足之小趾。其直者,上循,结于膝也。

Leave a Reply