Vol303女神娜露Selena西双版纳旅拍私房女仆装配肉丝裤袜诱惑写真55P娜露Selena花漾

Vol303女神娜露Selena西双版纳旅拍私房女仆装配肉丝裤袜诱惑写真55P娜露Selena花漾

百合病不应汗而汗之,不解者,则致燥,以百合知母汤主之者,清而润之也。气应至而不至者,是来气不足也。

热引湿邪,上乾清分,鼻必为塞,故用湿家,身烦疼,可与麻黄加术汤,发其汗为宜,慎不可以火攻之。谓卫阳下就其阴,小盒饭赤而难,以胞中虚竭也。

当刺期门以通结血,刺巨阙以行宗气,庶厥回而复苏也。经云:邪之所□,其气必虚,留而不去,其病为实是也。

本门首条痉病也之下「若发其汗…」六句,当移于此条之首,文义始属。 身体尪羸,即上条身体羸瘦,甚言其瘦之甚也。

 至于寸口、关上、尺中,亦各有所主之位,以候藏气。外治之法,苦参汤、雄黄散解毒杀虫,尚属有理。

「此为晚发,水停故也」二句,与上下文义不属,当是衍文。盖小便利者不成黄证,发黄则小便为湿邪所阻,热邪所耗可知。

Leave a Reply